PARTNERJI

Razvojna agencija Sinergija

Razvojna agencija Sinergija deluje pretežno na ruralnem območju, deluje kot poslovno podporna razvojna institucija občinam, ostalim partnerjem in prebivalstvu, skrbi za razvoj podjetništva, gospodarski in duhovni razvoj. Bistvo dela Sinergije je doseči sinergijske učinke, povečati lastno učinkovitost in zadovoljiti skupne interese razvojne koalicije / razvojnega partnerstva. V skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja je RAS vpisana v evidenco regionalnih razvojnih agencij in je ena od petih agencij, ki sestavljajo pogodbeno partnerstvo za opravljanje splošnih razvojnih nalog Pomurske regije. Sinergija tako opravlja naloge, ki sovpadajo s projektom in strateškim programiranjem, saj je v obdobju 2007-2013 prevzela pripravo Regionalnega razvojnega programa, za področje razvoja podeželja in kmetijstva. Trenutno prav tako programira Regionalni razvojni program 2021 - 2027 in Strategijo razvoja regije 2030 kor regionalna razvojna agencija, za enako področje. Različne izkušnje so bile nabrane tudi v različnih projektih razvoja podeželja, turizma, mobilnosti, energetike.

 

Spletna stran: http://www.ra-sinergija.si/

ZAVOD PALEMID MARIBOR – Inštitut za trajnostni razvoj

Zavod Palemid Maribor – Inštitut za trajnostni razvoj je neprofitni zavod, ki se ukvarja z delovanjem na področju evropskih projektov, raziskovanja in izobraževanja. Mednarodna mreža strokovnjakov in osredotočenost na razvojne izzive v okolju zagotavlja stalno rast, odličnost ter trajnostni razvoj strank. Zavod Palemid Maribor ponuja kreativne rešitve za kompleksne izzive sodobnega razvoja tako na področju ekonomije, okolja kot tudi energetike. Znanje domačih in mednarodnih strokovnjakov nenehno povezujemo z znanjem naših strank ter tako odkrivamo priložnosti, ki jim bodo prinesle trajen in uspešen razvoj. Področja delovanja Zavoda Palemid Maribor zajemajo raziskovanje, sodelovanje v EU projektih, sodelovanje v programih razvojne pomoči, izobraževanje in publiciranje. Raziskovalno področje pokriva področje gospodarskega razvoja regij in mest in področje korporativne kulture in upravljanja. Neposredno s tem pa so povezani tudi EU in nacionalni projekti v programih razvojne pomoči ter publiciranje izsledkov raziskav sodelavcev Zavoda. Področje izobraževanja pa zajema predavanja sodelavcev Zavoda na različnih fakultetah doma in v tujini.

 

Spletna stran: https://www.palemid.si/zavod-palemid/

Županijska samouprava županije Zala

Županijska samouprava županije Zala opravlja naloge na področju prostorskega razvoja, razvoja podeželja, urejanja prostora in koordinacije. V okviru teh nalog je izdelala koncept, nato program prostorskega razvoja, zaradi koordinirane porabe županijskih virov pa še integriran prostorski program županije. Naglašen cilj samouprave je bil izdelava učinkovite ter sinergije izkoriščajoče zasnove za črpanje sredstev, ki so na voljo za razvoj gospodarstva in prostorskega razvoja, pri koordinaciji izvedbe zasnove si prav tako prizadeva doseči, da bi bili udejanjeni na danostih sloneči kompleksni - tudi geografske povezave odražajoči, drug-drugega utrjujoči projekti. Zaradi tega so za samoupravo še posebej pomembne investicije na področju ustvarjanja delovnih mest, razvoj infrastrukture in turizma in vse, kar prispeva k preprečevanju odseljevanja podeželskega prebivalstva, izboljšanju njihovih življenjskih okoliščin.

 

Spletna stran: https://www.zala.hu/

Zahodno-panonska neprofitna družba za prostorske in gospodarsko-razvojne storitve d.o.o.

Zahodno-panonska neprofitna družba za prostorske in gospodarsko-razvojne storitve d.o.o. je hčerinsko podjetje zaprte delniške družbe Zahodno-panonski razvojni Holding, ki je v državni lasti. Cilj neprofitne družbe je nudenje podpore in realizacija na sodelovanju zasnovanih prostorskih in gospodarsko-razvojnih procesov v Zahodno prek-donavski regiji. Temelj dejavnosti je gradnja skupnosti na lokalni ravni ter nacionalno in mednarodno mrežno sodelovanje. Cilj družbe je krepitev gradnje mreže med regionalnimi samoupravami, podjetništvi in civilnimi organizacijami na lokalni, županijski in regionalni ravni, povečanje učinkovitosti razvojnih programov ter izboljšanje učinkovitosti pripravljalnih dejavnosti za programsko obdobje 2014-2020. Med prioritete spadajo vidiki prostorskega razvoja in razvoja podeželja, oblikovanje strokovnih storitvenih dejavnosti na visoki ravni. V cilju doseganja navedenih ciljev izvaja organizacija dejavnosti na treh poglavitnih področjih: regionalno načrtovanje (načrtovanje čezmejnih programov ter načrtovanje splošnih programov strukturnega sklada), transnacionalno sodelovanje, razvojne storitve: svetovanje, raziskave, načrtovanje strategij, organiziranje prireditev.

 

Spletna stran: https://www.westpannon.hu/