O projektu

V tranzicijskem obdobju obeh držav se razlike med regijami povečujejo. Prostor tako na slovenski kot madžarski strani ima mrežo razvojih organizacij (ključne org. te mreže so partnerji projekta), ki bi se morali aktivirati ob priložnosti, ko je potrebno razvojno programiranje, to je pri pripravi lokalnih, različnih regijskih in strategij nacionalnega pomena, še posebej v obdobjih ko se le te pripravljajo od spodaj navzgor.

Cilj projekta je vzpostavljena močna čezmejna mreža razvojnih organizacij, na čelu z okrepljenimi partnerji projekta, ki se odziva na izzive okolja; glede na potrebe okolja in priložnosti v njem, pripravlja primerne pobude in predloge za regionalni razvoj. S projektom bo povečana usposobljenost organizacij za strateško programiranje, kot rezultat usposabljanj, srečanj in sestankov bo okrepljena zmogljivost in krepitev institucionalnega sodelovanja vključenih partnerjev in naknadno vključenih organizacij na čezmejnem območju strateškega programiranja.

Projekt bo skozi cikel trajanja postregel s protokolom vzpostavljene mreže razvojnih organizacij in dogovorom o spletni platformi; preko usposabljanj, srečanj in sestankov bo vključenih 64 organizacij (16 iz vsake partnerske regije) iz različnih področij in sektorjev, s podpisanim protokolom in dogovorom bo organizacije povezoval in kar je najpomembnejše, informiral o trenutnem dogajanju, da se bodo lahko ustrezno odzvale in podale primerne inpute. Programsko območje je bogato z različnimi viri, veliki del teh pa s programsko razvojnega vidika ni izkoriščen. Vzdrževanje in uspešni nadaljnji razvoj te čezmejne regije v cilju obdržanja aktivnega lokalnega prebivalstva, z vključitvijo podeželskih območij ter z realizacijo konkretnih akcij ima veliko možnosti za učinkovitejše in uspešnejše razvojno načrtovanje. Glede na to, da se obmejno območje sooča s skupnimi izzivi, je skupni interes oblikovanje trajnostne čezmejne mreže razvojnih organizacij, ki med sabo krepijo institucionalno sodelovanje.

ŠTEVILKE O PROJEKTU

4

projektni
partnerji

60

vključenih
organizacij

1

ciljno usmerjeni
dogodek s področja
evalviranja

5

delavnic vzajemnega
učenja s področja EU
ciljev

PARTNERJI

Razvojna agencija Sinergija

Razvojna agencija Sinergija deluje pretežno na ruralnem območju, deluje kot poslovno podporna razvojna institucija občinam, ostalim partnerjem in prebivalstvu, skrbi za razvoj podjetništva, gospodarski in duhovni razvoj. Bistvo dela Sinergije je doseči sinergijske učinke, povečati lastno učinkovitost in zadovoljiti skupne interese razvojne koalicije / razvojnega partnerstva. V skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja je RAS vpisana v evidenco regionalnih razvojnih agencij in je ena od petih agencij, ki sestavljajo pogodbeno partnerstvo za opravljanje splošnih razvojnih nalog Pomurske regije. Sinergija tako opravlja naloge, ki sovpadajo s projektom in strateškim programiranjem, saj je v obdobju 2007-2013 prevzela pripravo Regionalnega razvojnega programa, za področje razvoja podeželja in kmetijstva. Trenutno prav tako programira Regionalni razvojni program 2021 - 2027 in Strategijo razvoja regije 2030 kor regionalna razvojna agencija, za enako področje. Različne izkušnje so bile nabrane tudi v različnih projektih razvoja podeželja, turizma, mobilnosti, energetike.

ZAVOD PALEMID MARIBOR – Inštitut za trajnostni razvoj

Zavod Palemid Maribor – Inštitut za trajnostni razvoj je neprofitni zavod, ki se ukvarja z delovanjem na področju evropskih projektov, raziskovanja in izobraževanja. Mednarodna mreža strokovnjakov in osredotočenost na razvojne izzive v okolju zagotavlja stalno rast, odličnost ter trajnostni razvoj strank. Zavod Palemid Maribor ponuja kreativne rešitve za kompleksne izzive sodobnega razvoja tako na področju ekonomije, okolja kot tudi energetike. Znanje domačih in mednarodnih strokovnjakov nenehno povezujemo z znanjem naših strank ter tako odkrivamo priložnosti, ki jim bodo prinesle trajen in uspešen razvoj. Področja delovanja Zavoda Palemid Maribor zajemajo raziskovanje, sodelovanje v EU projektih, sodelovanje v programih razvojne pomoči, izobraževanje in publiciranje. Raziskovalno področje pokriva področje gospodarskega razvoja regij in mest in področje korporativne kulture in upravljanja. Neposredno s tem pa so povezani tudi EU in nacionalni projekti v programih razvojne pomoči ter publiciranje izsledkov raziskav sodelavcev Zavoda. Področje izobraževanja pa zajema predavanja sodelavcev Zavoda na različnih fakultetah doma in v tujini.

Županijska samouprava županije Zala

Županijska samouprava županije Zala opravlja naloge na področju prostorskega razvoja, razvoja podeželja, urejanja prostora in koordinacije. V okviru teh nalog je izdelala koncept, nato program prostorskega razvoja, zaradi koordinirane porabe županijskih virov pa še integriran prostorski program županije. Naglašen cilj samouprave je bil izdelava učinkovite ter sinergije izkoriščajoče zasnove za črpanje sredstev, ki so na voljo za razvoj gospodarstva in prostorskega razvoja, pri koordinaciji izvedbe zasnove si prav tako prizadeva doseči, da bi bili udejanjeni na danostih sloneči kompleksni - tudi geografske povezave odražajoči, drug-drugega utrjujoči projekti. Zaradi tega so za samoupravo še posebej pomembne investicije na področju ustvarjanja delovnih mest, razvoj infrastrukture in turizma in vse, kar prispeva k preprečevanju odseljevanja podeželskega prebivalstva, izboljšanju njihovih življenjskih okoliščin.

Zahodno-panonska neprofitna družba za prostorske in gospodarsko-razvojne storitve d.o.o.

Zahodno-panonska neprofitna družba za prostorske in gospodarsko-razvojne storitve d.o.o. je hčerinsko podjetje zaprte delniške družbe Zahodno-panonski razvojni Holding, ki je v državni lasti. Cilj neprofitne družbe je nudenje podpore in realizacija na sodelovanju zasnovanih prostorskih in gospodarsko-razvojnih procesov v Zahodno prek-donavski regiji. Temelj dejavnosti je gradnja skupnosti na lokalni ravni ter nacionalno in mednarodno mrežno sodelovanje. Cilj družbe je krepitev gradnje mreže med regionalnimi samoupravami, podjetništvi in civilnimi organizacijami na lokalni, županijski in regionalni ravni, povečanje učinkovitosti razvojnih programov ter izboljšanje učinkovitosti pripravljalnih dejavnosti za programsko obdobje 2014-2020. Med prioritete spadajo vidiki prostorskega razvoja in razvoja podeželja, oblikovanje strokovnih storitvenih dejavnosti na visoki ravni. V cilju doseganja navedenih ciljev izvaja organizacija dejavnosti na treh poglavitnih področjih: regionalno načrtovanje (načrtovanje čezmejnih programov ter načrtovanje splošnih programov strukturnega sklada), transnacionalno sodelovanje, razvojne storitve: svetovanje, raziskave, načrtovanje strategij, organiziranje prireditev.

ŠTEVILKE O PROJEKTU

345,911,00 EUR

financiranje
ESSR

4

info dnevi o
projektu

10

usposabljanja s
področja EU ciljev

NOVICE

capCROSSplan informativni dan v Zalaegerszegu

V okviru projekta capCROSSplan je bil 15. novembra 2021 v Zalaegerszegu organiziran informativni dan. Dogodek je odprl Imre Pácsonyi, podpredsednik generalne skupščine županije Zala, ki je udeležence pozdravil in poudaril pomen čezmejnih razvojnih organizacij/agencij ter nujnost oblikovanja skupne mreže. Nato je Krisztina Erdős, ...

Preberi več

capCROSSplan info dan v Pomurju

Objavljeno 28.09.2021
capCROSSplan info dan v Pomurju

V Pomurju je bil izveden info dan projekta capCROSSplan. Na dogodku, ki ga je 21. septembra 2021 v Lovenjakovem dvoru v Polani izvedla RA Sinergija, je bil širši javnosti predstavljen projekt, projektni cilji, doseženi vmesni rezultati, že izvedene aktivnosti ter aktivnosti, ki se bodo v okviru projekta še ...

Preberi več
Izvedeni prvi dve tematski delavnici vzajemnega učenja o 5 ciljih EU

Prvi dve izmed serije delavnic o 5 novih EU ciljih sta bili v okviru projekta capCROSSplan izvedeni 8. julija 2021. Delavnic so se udeležili projektni partnerji ter ključni deležniki z madžarske in slovenske strani, ki so na delavnicah širili svoje znanje o dobrih projektih ter povečali svoje kompetence na predstavljenih področjih. Na ...

Preberi več

GRADIVO

Spoštovani obiskovalci spletne platforme, tukaj lahko najdete vso gradivo, ki je povezano s strateškim programiranjem.